نشان و لوگوی بنیاد دستهای مهربان به چه معناست؟

“لوگو” و نشان تجاری بنیاد دستهای مـهربان، بر پایه دو حرف اصلی «دال» و «م» و نیز حروفd و m انگلیسی (dastha-ye mehraban) طراحی شده است.

در واقع این طرح، از طرحواره دو انسان كه دست در دست هم نهاده و در كنار یكدیگر ایستاده اند الهام گرفته شده است كه در واقع بیانگر هدف بنیادین و رسالت اصلی بنیاد دستهای مهربان می باشد كه همانا حمایت و دستگیری از همنوع است.

Print Friendly