گلستان کانون پر شد از صدا و همهمه شادی کودکانی که کم تر فرصتی برای خندیدن دارند؛ این بار « رینارد روباهه» داستان دست های مهربان را ورق زد.
Page 11 of 1312345678910111213