همیاری و همکاری داوطلبین همواره یکی از ارکان و سرمایه های اساسی هر تشکل خیریه و مردم نهادی است. اصولاً حضور همین داوطلبین است که به فعالیتهای هر سازمان NGO معنا و تداوم می بخشد.

بنیاد دست های مهربان نیز با حضور همین یاوران و داوطلبان گرانقدر است که حیات یافته و به فعالیتهای خود ادامه میدهد.

داوطلبین افرادی هستند که بدون دریافت حق الزحمه بخشی از فعالیتهای بنیاد را انجام میدهند و به ما در گسترش و مطلوبیت ارائه خدمات به مددجویان یاری می رسانند.

هر کدام از ما برای انجام کار خیر و کمک به دیگران انگیزه ای داریم که این انگیزه هر چه باشد قابل ستایش و تقدیر است. کمک به کودکی نیازمند و معصوم یا زنی درمانده و رنج کشیده بیش از هر چیز به انسان، حس خوب انسان بودن و انجام یک کار خیر را میدهد. همین احساس است که در زندگی ما جاری می شود و تداوم می یابد. از همین حس قشنگ عاشقانه زندگی رنگ و بویی خوش می گیرد.

بنیاد دست های مهربان، دست تمامی عزیزانی که مایل به فعالیت داوطلبانه در بنیاد هستند ، به گرمی می فشارد. حضور داوطلبین و مشارکت کنندگان در فعالیتهای بنیاد، شاهرگ اساسی انتقال پیام همیاری و محبت به تمام سرزمین مان ایران است.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتهای داوطلبانه در بنیاد دست های مهربان با شماره ۸۸۳۹۱۶۲۵ تماس بگیرید.

Print Friendly