چشم انداز:

بنیاد خیریه دستهای مهربان با اتکا به خداوند و با تحکیم اصول اخلاقی و عملکردی شفاف، بیش از پیش به جایگاه سازمانی مردمی، معتبر، فعال، شناخته شده، مرجع، مقبول و اثرگذار در مقام یک سازمان طرف اعتماد اقشار مختلف جامعه در سطح ملی و بین المللی خواهد رسید و با تاکید بر استانداردهای فعالیت به عنوان یک موسسه NGO ، به یکی از ۱۰ موسسه خیریه معتبر بین المللی و معتمد جامعه و خیرین چه در داخل و چه خارج از کشور تبدیل خواهد شد.

از نظر عملکردی با توجه به رویکرد و اهمیت به روند بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان، دستهای مهربان در چشم انداز کوتاه مدت تا سال ۱۴۰۰، در ارائه خدمات حمایتی و اهداف مندرج در اساسنامه سازمان، یکی از ۵ موسسه برتر خیریه در سطح ملی خواهد بود.

بیانیه ماموریت:

بنیاد خیریه دستهای مهربان سازمانی غیردولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان نیازمند کمک و حمایت، با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به همنوع در سطح کشور فعالیت میکند.

بنیاد دستهای مهربان می کوشد تا با برنامه‌ریزی در حوزه توانمند سازی محرومین و زنان و کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در کاهش فقر و علل زمینه ساز آن و رفع مشکلات معیشتی هموطنان نیازمند در ایران مشارکت نماید

حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی از سوی دیگر، همواره سرلوحه فعالیتهای بنیاد دستهای مهربان می باشد.

Print Friendly