یکی دیگر از راههای حمایت حامیان و نیکوکاران عزیز از بنیاد دست های مهربان، خرید محصولات فرهنگی بنیاد می باشد. محصولات فرهنگی بنیاد در حال حاضر کارت های تبریک و تقویم و سر رسید می باشد.

منافع و عواید حاصل از فروش این محصولات تماماً متعلق به مددجویان تحت پوشش بنیاد دستهای مهربان خواهد بود.

نمونه های کارت تبریک

Print Friendly