صندوقهای جمع آوری کمکهای نقدی سازمانی بنیاد دست های مهربان یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها و موسسات به بنیاد است، دست های مهربان برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمکهای مردمی متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری کمکهای مردمی و سازمانی هستند.

این صندوقها علاوه بر اینکه میتوانند به جمع آوری کمک و یاری رسانی به مددجویان تحت پوشش بنیاد کمک بسزایی نمایند، می توانند در تصویر ذهنی مخاطبان سازمان نیز اثر بسیار مثبتی باقی بگذارند.

سازمانها و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوقهای بنیاد دست های مهربان را در محل سازمان خود مستقر سازند، میتوانند برای دریافت صندوقها با شماره ۸۸۳۹۱۸۰۶ و ۸۸۳۹۱۸۲۷ تماس حاصل نمایند.

نیات خیرخواهانه شما را ارج می نهیم.

Print Friendly