کارشناس روابط عمومی مسلط به توسعه برندینگ تهیه خبر و خبرنویسی و مسلط به زبان انگلیسی
آدرس ایمیل : CR@DMNGO.IR
شماره تماس: ۴۳۰۷۳و۸۸۳۹۱۸۰۶ داخلی ۴۰۱

کارشناس گرافیک (مسلط به طراحی دستی)نرم افزار ۳MAXو CR وAIو PS و IN (اصول چاپ و صفحه بندی)
آدرس ایمیل: CR@DMNGO.IR
شماره تماس:۴۳۰۷۳ و۸۸۳۹۱۸۰۶ داخلی ۴۰۱

Print Friendly