جستجو در لیست مددجویان

جنسیت
محدوده سنی
وضعیت جسمی
وضعیت سرپرست

لیست مددجویان

توحید
تاریخ تولد: ۸5/۰9/23
جنسیت: پسر
محدوده سنی: ابتدائی
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
توحید 23 آذر 85 به دنیا آمد. 5 ساله بود و تازه داشت طعم خانواده را احساس می کرد که به

محمدعلی
تاریخ تولد: ۹۴/۰۲/۰۳
جنسیت: پسر
محدوده سنی: زیر 7 سال
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
محمد علی متولد 1394/2/3 می باشد . پدر و مادر محمد علی از یکدیگر جداشده

امیرعلی
تاریخ تولد: ۹۲/۰۲/۱۱
جنسیت: پسر
محدوده سنی: زیر 7 سال
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
امیرعلی متولد 1392/2/11 می باشد . پدر و مادر ایشان از یکدیگر جدا شده

محمدپارسا
تاریخ تولد: ۹۱/۰۷/۳۰
جنسیت: پسر
محدوده سنی: زیر 7 سال
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
محمدپارسا 1391/7/30 می باشد . بدسرپرست هستند محمد پارسا به همراه خواهر و مادرشان در

ملینا
تاریخ تولد: ۸۷/۱۱/۲۱
جنسیت: دختر
محدوده سنی: زیر 7 سال
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
ملینا متولد 1387/11/21 می باشد و بدسرپرست هستند. ملینا به همراه برادر و مادرشان در

Page 1 of 2 12